Różne

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RUBINKOWO” w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 ogłasza przetarg ofertowy na :
 
„dostawę, dostawę i wymianę, wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody
DN 15 mm w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”
 
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dziewulskiego 12 do dnia 01.03.2019 r. do godz. 15.00

 
Specyfikację naboru ofert można pobierać w pokoju nr 9 Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 po dokonaniu opłaty w wysokości 50,00 zł, za specyfikacje, na konto Spółdzielni PKO II/O Toruń 58 1020 5011 0000 9502 0012 8504.
 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.