Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z 2-3 osób, które wybiera Rada Nadzorcza. W stosunku do Prezesa Zarządu wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych. Inne warunki i uprawnienia w stosunku do kandydatów na członków Zarządu może określić Rada Nadzorcza ogłaszając konkurs na te stanowiska.

1. Zakrzewski Zdzisław – Prezes Zarządu
2. Uciński Maciej – Z-ca Prezesa Zarządu d/s ekonomiczno – finansowych
3. Fidos Włodzimierz – Z-ca Prezesa Zarządu d/s technicznych