Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY !


 
 
W związku z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i pracowników Spółdzielni, wprowadzamy następujące ograniczenia:
 
• biura Spółdzielni będą zamknięte do odwołania, kontakt osobisty z pracownikami Spółdzielni będzie możliwy jedynie w sprawach wyjątkowo pilnych, których nie można załatwić drogą mailową, telefoniczną lub pisemną,
 
• zachęcamy do korzystania z elektronicznych i telefonicznych form kontaktów:
 
a/ strona internetowa: www.rubinkowo.pl,
b/ e-mail: sekretariat@rubinkowo.pl,
c/ telefon Sekretariat – 056-639 86 10,
 
• informujemy, że sprawy zgłoszone przez mieszkańców będą załatwiane zgodnie ze statutowymi terminami,
 
• awarie będą usuwane przez firmę KONSERWATOR na dotychczasowych zasadach – telefon 056-645 88 52,
 
• odczyty podzielników ciepła i wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania, rozliczenia nastąpią w najbliższym możliwym terminie,
 
• osiedlowe kluby Jantar i Rubin będą nieczynne do odwołania.
 
 

Zarząd S.M. Rubinkowo

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2018) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren i pył zawieszony PM2,5.
 
Wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej GIOŚ – http://powietrze.gios.gov.pl w zakładkach „Bieżące dane pomiarowe” i „Bank danych pomiarowych”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:

 1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku azotu,
 2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

 

Stacja pomiarowa “Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu
 
 
 
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznych


Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2019 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2020 roku
 
 

Nowa wersja systemu eSaldo

 
 


W dniu dzisiejszym (21-11-2019 r.) włączona została nowa wersja systemu eSaldo.
Najważniejszą zmianą jest zmiana interfejsu graficznego.
Loginy i hasła pozostają bez zmian.

 
 

Wystawa w klubie „Jantar”

 
 


Zapraszamy na wystawę do klubu „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12
 
„40 – lecie osiedla Rubinkowo
w fotografii 1978 – 2018”
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 20:00

 
 

Płatności online poprzez system E-Saldo oraz polecenie zapłaty

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo informuje o uruchomieniu usługi polecenie zapłaty oraz płatności online poprzez system E-Saldo.
 
W celu dokonywania płatności online należy posiadać aktywny dostęp do systemu E-Saldo oraz uzupełnić dane kontaktowe o adres e-mail.
Korzystanie z serwisu E-Saldo jest bezpłatne.
W celu aktywacji usługi E-Saldo należy udać się z dowodem osobistym do Punktu Informacyjnego Rubinkowo I ul. Łyskowskiego 29/35 (Administracja Osiedla Rubinkowo I) lub Punktu Informacyjnego Rubinkowo II ul. Dziewulskiego 12 (parter, Dział Członkowski i Windykacyjny)
 
Uruchomienie polecenia zapłaty wymaga wizyty w Spółdzielni (Dział Czynsze pok. 22, ul. Dziewulskiego 12 – piętro)
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.