Aktualności

Konkursy

 
 
W VII Wojewódzkim Konkursie Pisanek Wielkanocnych w Przysieku
I Miejsce zajęła Klaudia Iwicka.
Wyróżnienie Natalia Snowacka
Obie z sekcji plastycznej klubu „Rubin”
Instruktor sekcji Pani Alicja Wiślińska Kornacka otrzymała wyróżnienie za opiekę merytoryczną i przygotowanie uczniów do Konkursu.
 
 
W XVII Chełmińskim Konkursie „Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna”
I miejsce zdobyła Natalia Snowacka
z sekcji plastycznej klubu „Rubin”.
 

Pani Alicji Wiślińskiej Kornackiej i jej podopiecznym serdecznie gratulujemy !!

 
 

Półkolonie

 
 


 
 

Wyjazd do opery „NOVA” w Bydgoszczy (29 maj 2015 r.)

 
 

29 maja 2015 roku
SM „Rubinkowo”
organizuje wyjazd
DO OPERY „NOVA” w Bydgoszczy
na operetkę
„BARON CYGAŃSKI”

Koszt wyjazdu 50,00 od osoby
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach osiedlowych:
-„Jantar” tel. 56/639-86-47
-„Rubin” tel. 56/65-99-148
 
 

Walne Zgromadzenie 2015 r.

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu zwołuje Walne Zgromadzenie, które będzie obradowało w sześciu częściach zgodnie z zasadami zaliczania członków do poszczególnych części ustalonymi przez Radę Nadzorczą w następujących terminach:
 
I część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 20 kwietnia 2015r. (tj. poniedziałek)
godz. 17:00 w klubie „Rubin” ul. Łyskowskiego 29/35, do której zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach:
ul. Buszczyńskich: 1; 2; 3; 5; 7; 9; 13; ul. Filomatów Pomorskich: 2; 4; 6;
ul. Łyskowskiego: 22; 26; 40; ul. Rakowicza: 2; 7; 9; ul. Rydygiera: 22 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
 
II część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 21 kwietnia 2015r. (tj. wtorek)
godz. 17:00 w klubie „Rubin” ul. Łyskowskiego 29/35, do której zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach:
ul. Łyskowskiego: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 18; 21; 23; 25; 27; 37; ul. Rydygiera: 10; 14; 16; 18; 20 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
 
III część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 22 kwietnia 2015r. (tj. środa)
godz. 17:00 w klubie „Rubin” ul. Łyskowskiego 29/35, do której zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach:
ul. Filomatów Pomorskich: 3; ul. Donimirskiego:1; 3; 5; 7; 9; ul. Kasztanowa: 31,
ul. Mocarskiego 2, ul. Rydygiera: 9; 11;13; 15; 17; 24; 25; 27; 28; 34; 36; 40; 42;
ul. Wschodnia: 29 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
 
IV część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 23 kwietnia 2015r. (tj. czwartek)
godz. 17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12, do której zaliczono członków
posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach:
ul. Działowskiego: 2; 4; 6; 10; 12; ul. Dziewulskiego: 4; 5; 6; 7; 9; 11; 13; 15;
ul. Niesiołowskiego: 6; 8; 10; 12; 14; ul. Piskorskiej: 1; 3; 5; 7; 13; 17; ul. Przybyłów: 1; 3 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie, a także członków nie posiadających tytułu prawnego do lokalu.
 
V część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 24 kwietnia 2015r. (tj. piątek)
godz. 17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12, do której zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach:
ul. Dziewulskiego: 19; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; ul. Niesiołowskiego: 16; 18; 22; 24; 26; 28; 30; ul. Przybyłów: 2; 4 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie,
 
VI część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 25 kwietnia 2015r. (tj. sobota)
godz. 9:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12, do której zaliczono członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach:
ul. Dziewulskiego: 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; ul. Jamontta: 1; 2; 3; 5;
ul. Szosa Lubicka: 133; ul. Piskorskiej: 2, 4, 6, 8, 10, 12 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
 
 
Walne Zgromadzenie – jego części obradować będą wg następującego porządku obrad:
 
1) otwarcie obrad,
2) odczytanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
3) wybór prezydium,
4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
5) sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z prawomocności i prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutowych,
7) uchwalenie zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia,
8) podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości:
       a) lokalu mieszkalnego – ul. Przybyłów 2/60,
       b) gruntu- część działki 64/53
9) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok,
10) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok,
11) przedstawienie wyników lustracji pełnej za lata 2011-2013
12) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,
13) głosowanie uchwał w sprawach:
       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok,
       b) podziału nadwyżki bilansowej,
       c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 roku,
       d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok,
       e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok,
14) wolne wnioski,
15) informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o wynikach głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad,
16) zakończenie obrad.
 
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibach administracji tj. Łyskowskiego 29/35, Dziewulskiego 8 oraz sekretariacie Spółdzielni ul. Dziewulskiego 12.
 
 
Zgodnie z § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni biorą udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia do której zostali przypisani i tylko osobiście.
Wobec powyższego mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni za okazaniem dokumentu tożsamości.
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2011) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2015 roku