Aktualności

Praca

 
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo”
zatrudni elektryka z uprawnieniami
 
Podanie prosimy składać w kadrach Spółdzielni
ul. Dziewulskiego 12

 
 

Walne Zgromadzenie SM Rubinkowo 2018 r.

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu zgodnie z treścią § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że na podstawie § 81 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 21, 22, 23, 24, 25, 26 maja 2018 roku. Zgodnie z ustalonymi przez Radę Nadzorczą zasadami zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 
Pierwsza część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Buszczyńskich: 1; 2; 3; 5; 7; 9; 13; Filomatów Pomorskich: 2; 4; 6; Łyskowskiego: 22; 26; 40; Rakowicza: 2; 7; 9; Rydygiera 22 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 21 maja 2018 roku
(tj. poniedziałek) o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Druga część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Łyskowskiego: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 18; 21; 23; 25; 27; 37; Rydygiera: 10; 14; 16; 18; 20 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady drugiej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 22 maja 2018 roku (tj. wtorek)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Trzecia część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Filomatów Pomorskich 3; Donimirskiego: 1; 3; 5; 7; 9; Kasztanowa 31; Mocarskiego 2; Rydygiera: 9; 11; 13; 15; 17; 24; 25; 27; 28; 34; 36; 40; 42; Wschodnia 29 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 23 maja 2018 roku (tj. środa)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Czwarta część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Działowskiego: 2; 4; 6; 10; 12; Dziewulskiego: 4; 5; 6; 7; 9; 11; 13; 15; Niesiołowskiego: 6; 8; 10; 12; 14; Piskorskiej: 1; 3; 5; 7; 13; 17; Przybyłów: 1; 3 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie, a także członków nie posiadających tytułu prawnego do lokalu.
Obrady czwartej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 24 maja 2018 roku (tj. czwartek)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Piąta część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Dziewulskiego: 19; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; Niesiołowskiego: 16; 18; 22; 24; 26; 28; 30; Przybyłów: 2; 4 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady piątej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 25 maja 2018 roku (tj. piątek)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Szósta część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Dziewulskiego: 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; Jamontta: 1; 2; 3; 5;
Szosa Lubicka 133; Piskorskiej: 2; 4; 6; 8; 10; 12 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady szóstej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 26 maja 2018 roku (tj. sobota)
o godz. 9:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
 
 
 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2018 r.

 
1) otwarcie obrad,
2) odczytanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
3) odczytanie listy pełnomocnictw,
4) wybór Prezydium,
5) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
6) sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z prawidłowości zwołania i prawomocności Walnego Zgromadzenia – jego części,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu,
8) uchwalenie zmian w „Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia”,
9) podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji robót dociepleniowych oraz modernizacji dźwigów osobowych finansowanych z funduszu remontowego na dotychczasowych zasadach,
10) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.,
11) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,
12) przedstawienie wyników lustracji pełnej za lata 2014-2016,
13) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,
14) głosowanie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok,
b) podziału nadwyżki bilansowej,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.,
15) wolne wnioski,
16) informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad,
17) zakończenie obrad.
 
 
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibach administracji – Łyskowskiego 29/35, Dziewulskiego 8 oraz sekretariacie Spółdzielni – Dziewulskiego 12.
 
Członkowie Spółdzielni biorą udział (osobiście lub przez pełnomocnika) tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której zostali przypisani. Mandaty będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości, a pełnomocnikom dodatkowo – pełnomocnictwa udzielonego przez członka.
 
Zgodnie z art. 8 ze znakiem 3 ust.1 ze znakiem 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia”.
 
Zarząd Spółdzielni uwzględniając wnioski członków oraz przewidywaną większą frekwencję z uwagi na znacznie zwiększoną liczbę członków Spółdzielni postanowił, że obrady Walnego Zgromadzenia – wszystkich jego części odbędą się w największej sali jaką dysponuje Spółdzielnia, tj. klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12, co powinno zapewnić najlepsze warunki obradującym.
 
 

Sprawozdanie finansowe SM „Rubinkowo” za 2017 r.

 
Uproszczony bilans SM „Rubinkowo” na dzień 31.12.2017 r. oraz Uproszczony rachunek zysków i strat SM „Rubinkowo” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 
 

Projekt Statutu SM „Rubinkowo” – 2018 r.

 
Projekt Statutu SM „Rubinkowo”

 
 

Uchwała o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia

 
Uchwała o zmianie regulaminu Walnego Zgromadzenia

 
 

Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie

 
Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie

 
 

PÓŁKOLONIE 2018

 
 

KLUB “JANTAR”
zaprasza dzieci /7-12 lat/ na
PÓŁKOLONIE

 
TERMIN : 25.06.2018r. – 3.08.2018r. (6 jednotygodniowych turnusów)
 
PROGRAM : zajęcia rekreacyjne, sportowe, plastyczne, komputerowe, szaradziarskie; kino; sale zabaw; JUMP ARENA
 
WYJAZDY: nad jezioro, do gospodarstw agroturystycznych; muzea; basen kryty; wycieczki;
 
KOSZT TURNUSU
140,00 mieszkańcy SM RUBINKOWO
180,00 pozostali uczestnicy
 
INFORMACJE I ZAPISY:
klub “JANTAR”ul. Dziewulskiego 12
tel. 56/639-86-47
zapisy od 7.05.2018 r.
 
 

KLUB PRZEDSZKOLAKA „JANTAREK”

 
 

KLUB PRZEDSZKOLAKA „JANTAREK”
 
RUBINKOWO ul. Dziewulskiego 12
ogłasza nabór dzieci
3 – 5 lat
na rok szkolny 2018/19
 
Zapewniamy pobyt dzieci w godz.
6:45 – 17:00
w tym 5 godzin zajęć dydaktycznych oraz zajęcia plastyczne, taneczne, sportowo-rekreacyjne, j. angielski.
 
Stawka pobytu uzależniona jest od ilości godzin i wynosi
od 150 zł. (za 5 godzin) do 250 zł. miesięcznie.
 
Dodatkowo wyżywienie 6 zł. dziennie (dla chętnych).
Zapisy do 29.06.2018r.
Ilość miejsc ograniczona.
Kontakt: klub „Jantar” ul. Dziewulskiego 12 Toruń
Tel. 56/ 639 – 86 – 32 lub 47

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2016) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2.5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2018 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2018 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2018 roku

 
 

Wystawa w klubie „Jantar”

 
 


Zapraszamy na wystawę do klubu „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12
 
„40 – lecie osiedla Rubinkowo
w fotografii 1978 – 2018”
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 20:00

 
 

Płatności online poprzez system E-Saldo oraz polecenie zapłaty

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo informuje o uruchomieniu usługi polecenie zapłaty oraz płatności online poprzez system E-Saldo.
 
W celu dokonywania płatności online należy posiadać aktywny dostęp do systemu E-Saldo oraz uzupełnić dane kontaktowe o adres e-mail.
Korzystanie z serwisu E-Saldo jest bezpłatne.
W celu aktywacji usługi E-Saldo należy udać się z dowodem osobistym do Punktu Informacyjnego Rubinkowo I ul. Łyskowskiego 29/35 (Administracja Osiedla Rubinkowo I) lub Punktu Informacyjnego Rubinkowo II ul. Dziewulskiego 12 (parter, Dział Członkowski i Windykacyjny)
 
Uruchomienie polecenia zapłaty wymaga wizyty w Spółdzielni (Dział Czynsze pok. 22, ul. Dziewulskiego 12 – piętro)