Aktualności

Wyjazd DO OPERY „NOVA” w Bydgoszczy – Kwiecień 2015

 
 

12 kwietnia 2015 roku
SM „Rubinkowo”
organizuje wyjazd
DO OPERY „NOVA” w Bydgoszczy

 
na musical
My Fair Lady
 
Koszt wyjazdu 55 zł od osoby
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach osiedlowych:
-„Jantar” tel. 56/639-86-47
-„Rubin” tel. 56/65-99-148
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2011) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2015 roku