Aktualności

Festyn Rodzinny

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo
Zaprasza na
FESTYN RODZINNY
27 MAJ /sobita/ godz. 11.00

 
w programie:
zabawy animacyjne dla dzieci,
konkursy z nagrodami,
malowanie twarzy, rysunki na asfalcie,
dmuchanice, trampoliny
 
Wszystkie atrakcje bezpłatne
 
miejsce imprezy
DEPTAK PRZY BUDYNKU
ADMINISTRACJI OSIEDLA Rubinkowo II
 
 

Kalkulacja opłaty za parking przy ul. Rakowicza

 
 
Zgodnie z uzgodnieniami na spotkaniu w dniu 11.04.2017 roku użytkowników parkingu strzeżonego przy ulicy Rakowicza z dzierżawcą parkingu oraz członkami zarządu SM Rubinkowo, przekazujemy przedstawioną przez dzierżawcę kalkulację opłaty za ”stróżowanie” (obsadę osobową) na parkingu w porze nocnej.
 


 
 

Wyjazd do Opery „Nova” w Bydgoszczy (11.06.2017 r.)

 
 

11 czerwca 2017 roku
SM „Rubinkowo”
organizuje wyjazd
DO OPERY „NOVA” w Bydgoszczy
na operę Wolfganga Amadeusza Mozarta „WESELE FIGARA”

 
Koszt wyjazdu 50,00 od osoby; wyjazd godz. 16.00
 
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach osiedlowych:
-„Jantar” tel. 56/639-86-47
-„Rubin” tel. 56/659-91-48
 
 

Wycieczka do Gdyni (10.06.2017 r.)

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo”
zaprasza na wycieczkę do Gdyni
 
Termin: 10 czerwiec 2017 r.
/zapisy do 31 marca/
w godz. 7:00 – 22:00

Zapewniamy:
- przejazd na trasie Toruń – Gdynia – Toruń
- około pięciu godzin czasu wolnego na zwiedzanie, wypoczynek, zakupy …
- bilety wstępu do Teatru Muzycznego na musical
pt. ”GHOST” (rozpoczęcie spektaklu godz. 15.00)
 
Koszt wyjazdu dla jednej osoby:
- emeryci, renciści, młodzież ucząca się 85,00 złotych
- pozostałe osoby 125,00 złotych
 
Zapisy:
Klub „Jantar” ul. Dziewulskiego 12, tel. 56/639 – 86 – 47
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2011) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2017 roku