Aktualności

Walne Zgromadzenie S.M. „Rubinkowo”

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu zgodnie z treścią § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że na podstawie § 81 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 19, 20, 21, 22, 23, 24 czerwca 2017 roku. Zgodnie z ustalonymi przez Radę Nadzorczą zasadami zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:
 
Pierwsza część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Buszczyńskich: 1; 2; 3; 5; 7; 9; 13; Filomatów Pomorskich: 2; 4; 6; Łyskowskiego: 22; 26; 40; Rakowicza: 2; 7; 9; Rydygiera 22 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 19 czerwca 2017 roku (tj. poniedziałek) o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Druga część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Łyskowskiego: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 18; 21; 23; 25; 27; 37; Rydygiera: 10; 14; 16; 18; 20 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady drugiej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 20 czerwca 2017 roku (tj. wtorek)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Trzecia część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Filomatów Pomorskich 3; Donimirskiego: 1; 3; 5; 7; 9; Kasztanowa 31; Mocarskiego 2; Rydygiera: 9; 11; 13; 15; 17; 24; 25; 27; 28; 34; 36; 40; 42; Wschodnia 29 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 21 czerwca 2017 roku (tj. środa)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Czwarta część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Działowskiego: 2; 4; 6; 10; 12; Dziewulskiego: 4; 5; 6; 7; 9; 11; 13; 15; Niesiołowskiego: 6; 8; 10; 12; 14; Piskorskiej: 1; 3; 5; 7; 13; 17; Przybyłów: 1; 3 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie, a także członków nie posiadających tytułu prawnego do lokalu.
Obrady czwartej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 22 czerwca 2017 roku (tj. czwartek)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Piąta część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Dziewulskiego: 19; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; Niesiołowskiego: 16; 18; 22; 24; 26; 28; 30; Przybyłów: 2; 4 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady piątej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 23 czerwca 2017 roku (tj. piątek)
o godz.17:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Szósta część obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach: Dziewulskiego: 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; Jamontta: 1; 2; 3; 5; Szosa Lubicka 133; Piskorskiej: 2; 4; 6; 8; 10; 12 oraz członków posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego usytuowanego w w/w obrębie.
Obrady szóstej części Walnego Zgromadzenia odbędą się 24 czerwca 2017 roku (tj. sobota)
o godz. 9:00 w klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12
 
Porządek obrad:
1) otwarcie obrad,
2) odczytanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
3) wybór prezydium,
4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
5) prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej na lata 2017-2020,
6) sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności i prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2017-2020,
8) przeprowadzenie procedury głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z § 751 Statutu Spółdzielni,
9) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
10) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok,
11) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,
12) wybór Komisji Skrutacyjnej do obsługi pozostałych głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad,
13) głosowania uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
     b) podziału nadwyżki bilansowej,
     c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
     d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok,
     e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok,
14) rozpatrzenie indywidualnych odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni – podjęcie uchwał,
15) wolne wnioski,
16) informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad,
17) informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie wyników głosowania nad wyborem Rady Nadzorczej,
18) zakończenie obrad.
 
 
Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibach administracji, tj. Łyskowskiego 29/35, Dziewulskiego 8 oraz sekretariacie Spółdzielni ul. Dziewulskiego 12.
 
Porządek obrad przewiduje wybory Rady Nadzorczej na lata 2017-2020. Zainteresowani kandydowaniem mogą zgłaszać swoją kandydaturę pisemnie w Sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017 roku, zgodnie z zasadami określonymi w § 75¹ Statutu ( m.in. złożenie listy poparcia ).
 
Zgodnie z § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni biorą udział tylko
w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której zostali przypisani i tylko osobiście.
Wobec powyższego mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni za okazaniem dokumentu tożsamości.
 
Zarząd informuje, że uwzględniając wnioski członków oraz przewidywaną większą frekwencję z uwagi na wybory Rady Nadzorczej postanowił, że Walne Zgromadzenie (wszystkie jego części) w 2017 roku odbędą się w największej sali jaką dysponuje Spółdzielnia, tj. Klubie „Jantar”, co zapewni najlepsze warunki obradującym.
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2016) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2.5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2017 roku